Bài viết mới

Mơ thấy quan tài là điềm gì?

Về mặt nghĩa đen, từ “quan” có nghĩa là “cửa,” và “tài” có nghĩa là “tài sản,” ám chỉ đến vật chất. “Quan tài” là một từ mang ý nghĩa ẩn dụ rằng chúng ta, tất cả mọi người, đều phải trải qua cửa ải về tài chính và của cải trong cuộc sống. Ngoài…